Revízie

Tlakové nádoby

Revízia tlakových nádob

Prevádzka tlakových nádob sa riadi platnou normou a návodom na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcom prípadne dovozcom, preto zaisťujeme pre zákazníkov o.i. aj revíziu tlakových nádob.

Druhy revízií a skúšanie nádob:

Výsledná revízia sa vykonáva pred uvedením nádoby do prevádzky. O výsledku musí byť spísaná revízná správa, ktorá je prílohou pasportu.  Túto revíziu vykonávame štandardne k montovaným vzdušníkom.

Prevádzková revízia: prvé prevádzkové revízie sa vykonávajú do dvoch týždňov po zahájení prevádzky tlakovej nádoby a ďalšie pravidelne, najneskôr vždy po roku od predošlej prevádzkovej prehliadky. Zaisťovať pravidelné prevádzkové revízie je povinnosťou prevádzkovateľa tlakovej nádoby. Tieto pravidelné prevádzkové revízie robíme taktiež, po dohode so zákazníkom.

Prevádzková revízia kontroluje najmä :

  • celkový stav nádoby, bezpečnostné výstroje regulačných uzatváracích a blokovacích zariadení, meracích prístrojov a pod.
  • či sú zariadenia podľa bodu 1.  udržované, kontrolované a či je vedená predpísaná dokumentácia
  • spôsob prevádzky
  • čistotu a poriadok v okolí nádoby a bezpečný prístup k nádobám
  • či sú výrobné štítky čitateľné a nepoškodené
  • či obsluha splňuje podmienky čl.6 Prílohy

Vnútorná revízia  posudzuje stav nádoby na vonkajšej a vnútornej strane vrátane všetkých výstupov a výstrojov. Vnútorná revízia sa vykonáva raz za max.  5 rokov s prihliadnutím ku konštrukcií, stavu a starobe nádoby, prevádzkovému médiu a zvláštnym prevádzkovým médiám.

Skúška tesnosti  sa vykonáva po každej vnútornej revízií a to prevádzkovým pretlakom. Robí sa spravidla hydraulicky alebo pneumaticky.

Tlaková skúška sa vykonáva najneskôr 1x za 9 rokov od predošlej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom. Prevádza sa spravidla vodou alebo inou nehorľavou kvapalinou

  • po každej oprave alebo rekonštrukcií
  • po prevádzkovej prestávke dlhšej než 2 roky, pokiaľ je to na základe vnútornej revízie považované za nutné
  • po premiestnení nádoby, pokiaľ je to podľa vnútornej revízie po prekročení najvyššieho prevádzkového tlaku, alebo teploty, pri ktorej mohlo dôjsť k zhoršeniu akosti, alebo mechanických vlastností materiálu stien nádoby.

 

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14