Revízie

Bleskozvody

Revíziu bleskozvodu je nutné vykonávať v intervaloch stanovených v Prílohe č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. alebo bezodkladne pri podozrení zásahu bleskom.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške postupujeme podľa STN EN 62305-1-5, STN 34 1398:2014 - Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody.

Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14